Általános szerződési feltételek

 

A Szolgáltató adatai:

Név: Hatra Mag Kft.

Képviselő neve: Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea

Cégjegyzékszám: 14915000-1-05

Bejegyző Bíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 05-09-018354

E-mail cím: hatramag@gmail.com

Tel. szám: 70/607-3222

 

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőségére vonatkozó adatok:

Email cím: info@tarhelypark.hu

Telefonszám: +36 1 700 4140

Ügyfélszolgálat
Munkanapokon 9:00 – 17:00
Ebédidő: 12:00 – 12:30

 

Általános rendelkezések

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben rendelje meg a digitális tartalmú könyveinket, amennyiben az abban foglaltakkal egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A honlap használatához szükséges tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Az általános szerződési feltételek a Szolgáltató által működtetett www.leszkovennepmesek.hu weboldalon fellelhető digitális tartalmú termékek megvásárlására, valamint a honlap használatára terjed ki.

A felek jogviszonyára a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az infomációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiől szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rend az irányadó, tekintettel arra, hogy a szerződő felek között elektronikus úton történő szerződéskötés valósul meg.

 

Alapfogalmak

Vállalkozás (a továbbiakban: Szolgáltató) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Fogyasztó (a továbbiakban: Felhasználó): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat

Áru (a továbbiakban: digitális tartalmú könyv, termék): olyan ingó dolog, amely digitális tartalmat (…) foglal magában (…)

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

A megvásárolható digitális tartalmú termékekről

A Honlapon keresztül a Szolgáltató az alábbi digitális adattartalmú, ISBN számmal ellátott, PDF formátumú könyveket értékesíti:

Leszkoven László: Magyar népmeséink – mindennapi útmutatóink

Leszkoven László: Magyar népmeséink – mindennapi útravalóink

A könyveket érintő részletes információk a honlapon érhetők el.

 

A digitális tartalmú termékek rendelésének menete

Megrendelés folyamata

A Felhasználó a Szolgáltató https://leszkovennepmesek.hu/konyvvasarlas/ webhelyén a megvásárolandó digitális tartalmú könyvre kattintással tudja kiválasztani a megfelelő terméket. Ezt követően a Felhasználó a termék oldalra kerül, ahol a kiválasztott digitális tartalmú könyvet a “Kosárba teszem” gombra kattintással kosárba helyezi, majd ezt követően a Felhasználó a Kosár oldalra érkezik.

A Kosár oldalon a Felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat:

Folytatja a vásárlást a “Vásárlás folytatása” gombra kattintással, ekkor visszakerül az előző oldalra,

A kosárból törli az adott terméket, ekkor visszakerül az előző oldalra,

Rendelési mennyiség megváltoztatása,

Kuponkódot ad meg (a kuponkód aktiválásra kerül)

“Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással a Felhasználó átkerül a Pénztár oldalra. A Pénztár oldalon az alábbi információk, nyilatkozattételi lehetőségek jelennek meg:

megadhatja a Számlázási adatokat,

a megrendeléshez Megjegyzéseket fűzhet,

látja a teljes rendelés adatait,

fizetési módra vonatkozó információk jelennek meg,

Digitális tartalmú könyvek letöltésére vonatkozó információk,

kuponfelhasználás módja (amennyiben rendelkezett kuponnal),

Tájékoztatást kap arról, hogy a rendeléshez szükséges adatokat javíthatja vagy módosíthatja,

nyilatkozik arról, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek,

minimális tartalmú Adatkezelési tájékoztatást kap,

checkbox bepipálásával nyilatkozik arról, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte és az abban foglaltakat elfogadja,

Felhasználói nyilatkozat a szerződés teljesítésének megkezdéséről és annak tudomásul vételéről, hogy ezzel egyidejűleg a Felhasználó elveszíti elállási jogát

A Felhasználó a “Megrendelés elküldése” gombra kattintással tudja megrendelését leadni. A “Megrendelés elküldése” gomb használata a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, fogyasztói szerződés létrejötte

A “Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően a honlapon a rendelés adataival megjelenik egy visszaigazoló oldal, illetve a Felhasználó az általa korábban megadott email címére azonnali visszaigazoló emailt kap, mely tartalmazza a rendelési adatokat, a Felhasználó nyilatkozatainak visszaigazolását, valamint csatolásra kerül a díjbekérő, az adatkezelési tájékoztató és az általános szerződési feltételek. A visszaigazoló email egyben a Fogyasztó ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásának nyilatkozata is egyben.

Amennyiben a Felhasználó által helyesen megadott email címre belátható időn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló email, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

Ekkor a szerződés magyar nyelven, elektronikusan létrejön, de nem minősül írásban kötött szerződésnek. A szerződés külön nem kerül rögzítésre, iktatásra, a szerződés utóbb nem hozzáférhető, létrejöttét a megrendelési űrlap elküldése, a visszaigazoló/elfogadó emailben foglaltak, valamint az e-mailekhez csatolt általános szerződési feltételek együttesen bizonyítják.

A szolgáltató az általános szerződési feltételeit olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a megrendelő számára, hogy tárolja és előhívja azokat, vagyis a visszaigazoló/elfogadó emailhez csatolásra kerül, illetve www.leszkovennepmesek.hu oldalon teszi közzé, ahonnan bármikor, korlátozás nélkül letölthető.

A szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatási tevékenységére nézve nincs olyan magatartási kódex, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Fizetés módja, számla kiállítása, szerződés teljesítése

A megrendelt digitális tartalmú könyv(ek) ellenértékét a megrendelő 5 napon belül átutalással köteles teljesíteni a visszaigazoló/elfogadó emailhez csatolt díjbekérőben foglaltaknak megfelelően.

A díjbekérő teljesítését követően 24 órán belül küldött emailben kerül sor az elektronikus úton kiállított számla, valamint a digitális termékek letöltéséhez szükséges link elküldésére.

Ár meghatározás, hibás adatok

A digitális termékek mellett feltüntetett ár áfamentes, az ár a fizetendő árat jelöli.

A nyilvánvalóan hibásan, tévesen, rendszerhiba miatt feltüntetett lényegesen alacsonyabb árral visszaigazolt rendelés esetén a digitális termékekre nem jön létre szerződés. A szolgáltató ebben az esetben felajánlja a megrendelő részére az eredeti árral történő szerződéskötés lehetőségét.

A digitális termékek megrendeléséhez és igénybevételéhez szükséges, hogy a megrendelő a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg. Amennyiben valótlan adatok, vagy más személy adatai kerülnek megadásra, a szerződés nem jön létre, a szolgáltató minden ebből adódó felelősséget kizár.

Az adatok javítására vagy módosítására a pénztár oldalon van lehetőség, amire az oldal a megrendelőt figyelmezteti. A megrendelő a “Megrendelés elküldése” gombra kattintással kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a pontatlan, elírás miatt hibás adatokra visszavezethető késedelmes teljesítés miatt.

Elállási jog gyakorlásának feltételei

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Fogyasztót a távollévők között kötött szerződés esetén a törvényben meghatározott feltételek esetén indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Főszabályként a törvény kimondja, hogy a Fogyasztó az árunak a Fogyasztó általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja az indoklás nélküli elállási jogát.

Azonban nem illeti meg a Fogyasztót az elállás joga a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Tekintettel arra, hogy a digitális termékek megvásárlására a fogyasztó tesz ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a Fogyasztó elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a Szolgáltató részére a fent részletezett határidőn belül köteles megküldeni a Szolgáltató jelen ászf-ben feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén (így postán vagy elektronikus úton küldött levél formájában). Ugyancsak e célból a Fogyasztó felhasználhatja a jelen ászf mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát is.

Úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén, határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az elállást, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés esetén a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentieknek továbbá a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mail formájában haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Ha a Fogyasztó a jogszabályi előírásoknak megfelelően eláll a szerződéstől a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől, avagy az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásért fizetett teljes összeget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Hatra Mag Kft. vállalkozás nyújtotta.

A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

A vállalkozás sem jogszabály, sem szerződés alapján jótállásra nem köteles.

 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Hatra Mag Kft.

Levelezési cím: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.

E-mail cím: hatramag@gmail.com

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés

A Felhasználó a digitális termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A Szolgáltató neve: Hatra Mag Kft.

A Szolgáltató székhelye, panaszügyintézés helye: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.

A Szolgáltató email címe: hatramag@gmail.com

A Szolgáltató által üzemeltetett honlapon található űrlapon keresztül: www.leszkovennepmesek.hu

A Szolgáltató telefonszáma: 70/607-3222

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – az MKIK-nál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatköreit, ezen belül a fogyasztók panaszainak kivizsgálását a területileg illetékes kormányhivatalok látják el.

A Fogyasztók a területileg illetékes kormányhivatalokat az alábbi linken tudják kiválasztani, amely egyben tartalmazza az illetékes hivatal összes elérhetőségét.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Fogyasztó jogosult továbbá panaszát elektronikus úton is benyújtani az alábbiak szerint:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói panasza elutasításra kerül, jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Békéltető Testületek munkájával és az eljárással kapcsolatban az alábbi honlapok tartalmaznak további információkat.

http://www.bekeltetes.hu

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

 

Európai Uniós online vitarendezés:

Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működteti azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére

A Bizottság által létrehozott platform az alábbi címen érhető el.

https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

Bírósági eljárás kezdeményezése:

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Egyéb rendelkezések

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

A www.leszkovennepmesek.hu weboldal kialakítása, a rajta szereplő tartalmak (képek, szövegek, videók) a szerzői jogi törvény védelme alatt állnak. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az általános szerződési feltételek és az adatkezelési tájékoztató kivételt képeznek, a Fogyasztók azokat bármikor, korlátozás nélkül, szabadon letölthetik.

A digitális tartalmú könyv(ek) rendelése során a szolgáltató tudomására jutó személyes adatokat a Hatra Mag Kft., adatkezelő fogja kezelni. Az adatkezelés jogalapja és célja: szerződés teljesítése. További információk a szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashatók, mely tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.leszkovennepmesek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ honlapján.

Az ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen az alábbi jogszabályok:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ászf-et, amennyiben módosításra okot adó körülmény merülne fel (pl. jogszabály változás). A módosításokat a Szolgáltató minden esetben a weboldalán közzéteszi, illetve tájékoztatja róla mindazokat a Fogyasztókat, akiket ez érint. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

Az ászf 2023. június 24. napjától hatályos.